Loading...
HomeMy WebLinkAboutElectronic File StandardsreŶtoŶǁa.goǀ/perŵitceŶter | plaŶŶiŶgcustoŵerserǀice@reŶtoŶǁa.goǀ | ϰϮϱ-ϰϯϬ-7Ϯ9ϰ ϭϭ/Ϯ/ϮϬϮϮ Page ϭ of ϯ CITY OF RENTON Ι PERMIT CENTER ELECTRONIC FILE STANDARDS SPECIFIC CODE SECTION ;SͿ RELATED TO THIS DOCUMENT RMC ϰ-ϴ Peƌŵits—GeŶeƌal aŶd Appeals This doĐuŵeŶt is iŶteŶded to help aŶ appliĐaŶt ďetteƌ uŶdeƌstaŶd ǁhat is edžpeĐted iŶ pƌepaƌiŶg the appliĐatioŶs foƌ suďŵittal, ƌeǀieǁ aŶd appƌoǀal ǁithiŶ the CitLJ of ReŶtoŶ. Refeƌ to ReŶtoŶ MuŶiĐipal Code ;RMCͿ foƌ ŵoƌe iŶfoƌŵatioŶ. EleĐtƌoŶiĐ plaŶs that do Ŷot ŵeet the ƌeƋuiƌeŵeŶts ďeloǁ ǁill ƌesult iŶ the appliĐatioŶ ďeiŶg deeŵed iŶĐoŵplete aŶd ǁill Ŷot ďe ƌeǀieǁed uŶtil Đoŵplete. ELECTRONIC FORMATTING REQUIREMENTS AND SUBMITTAL STANDARDS Poƌtaďle DoĐuŵeŶt Foƌŵat ;PDFͿ is the iŶdustƌLJ staŶdaƌd foƌ eleĐtƌoŶiĐ ƌeǀieǁ. The CitLJ of ReŶtoŶ oŶlLJ aĐĐepts PDF files foƌ plaŶ ƌeǀieǁ, edžĐept ǁheƌe Ŷoted. PDF files ŵust ďe pƌopeƌlLJ foƌŵatted as desĐƌiďed ďeloǁ. •All doĐuŵeŶts aƌe ƌeƋuiƌed to ďe ƌeduĐed, flatteŶed aŶd full-size, oŶe-to-oŶe foƌŵat. •Files ŵust Ŷot edžĐeed ϱϬMB. •Zip files aƌe Ŷot aĐĐepted. •No ŵultiple laLJeƌs. LaLJeƌs ŵust ďe ŵeƌged oƌ flatteŶed. •EaĐh plaŶ sheet oƌ page ŵust ďe ďookŵaƌked to ĐleaƌlLJ ideŶtifLJ the ĐoŶteŶt of the page. •Files ŵust ďe uŶloĐked oƌ uŶpƌoteĐted so that ĐoŵŵeŶts ĐaŶ ďe ŵade ďLJ CitLJ Staff. •SĐaŶŶed plaŶs ŵust ďe legiďle aŶd to sĐale iŶ oƌdeƌ to ďe ƌeǀieǁed. •DoĐuŵeŶts ƌesolutioŶ shall ďe at ŵiŶiŵuŵ of ϭϱϬ dpi aŶd a ŵadžiŵuŵ of ϯϬϬ dpi to ďalaŶĐe legiďilitLJ aŶd file size. •Ciǀil ĐoŶstƌuĐtioŶ aŶd ďuildiŶg plaŶs ŵust ďe iŶ ďlaĐk aŶd ǁhite PDF doĐuŵeŶts. •All ŵap oƌ plaŶ sheets ŵust ďe ĐoŶsolidated iŶto oŶe plaŶ set. Due to file size liŵitatioŶs, LJou ŵaLJ pƌoǀide sepaƌate PDF doĐuŵeŶts foƌ the diffeƌeŶt poƌtioŶs of the plaŶs ;e.g. aƌĐhiteĐtuƌal, stƌuĐtuƌal, Điǀil, etĐ.Ϳ if Ŷeeded. •All ŵaps oƌ plaŶs ŵust ďe dƌaǁŶ to sĐale, aŶd eaĐh sheet shall state the sĐale. •All ŵaps oƌ plaŶs ŵust ďe uploaded iŶ ͞LaŶdsĐape͟ foƌŵat iŶ the hoƌizoŶtal positioŶ. •Repoƌts aŶd otheƌ doĐuŵeŶts ŵust ďe suďŵitted as a sepaƌate PDF doĐuŵeŶt foƌ eaĐh doĐuŵeŶt tLJpe ;e.g. DƌaiŶage TeĐhŶiĐal IŶfoƌŵatioŶ Repoƌts, GeoteĐhŶiĐal Repoƌts, WetlaŶd Repoƌts, ĐalĐulatioŶs, speĐifiĐatioŶs, ƌepoƌts/studies, etĐ.Ϳ. •All ƌepoƌts ŵust ďe ƌotated ǁith the pages iŶ the upƌight positioŶ. •Figuƌes ǁithiŶ ƌepoƌts shall ďe a ŵadžiŵuŵ size of 11͟ dž 17͟, uŶless paƌt of a sepaƌate appeŶdidž. ElectroŶic File NaŵiŶg CoŶǀeŶtioŶs Files ŵust ďe Ŷaŵed ĐoŶĐiselLJ to desĐƌiďe the ĐoŶteŶts of the file doĐuŵeŶt aŶd shall iŶĐlude the date aŶd ǀeƌsioŶ Ŷuŵďeƌ of the file. No spaĐes aƌe alloǁed aŶLJǁheƌe iŶ the file Ŷaŵe. The uŶdeƌsĐoƌe ;_Ϳ is aĐĐeptaďle iŶ plaĐe of spaĐes. Not all softǁaƌe iŶteƌpƌets spaĐes ĐoŶsisteŶtlLJ. AppliĐatioŶs ǁith files Ŷot Ŷaŵed ĐoŶsisteŶt ǁith edžaŵples listed ďeloǁ ŵaLJ ďe ƌejeĐted. Resuďŵittals shall use the saŵe file Ŷaŵe ǁith updated date aŶd ǀeƌsioŶ. EaĐh disĐipliŶe shall ďe loĐated iŶ a sepaƌate, Đoŵplete file. AĐĐeptaďle DoĐuŵeŶt TLJpes iŶĐlude ;add the appƌopƌiate date aŶd ǀeƌsioŶ Ŷuŵďeƌ as appliĐaďleͿ: reŶtoŶǁa.goǀ/perŵitceŶter | plaŶŶiŶgcustoŵerserǀice@reŶtoŶǁa.goǀ | ϰϮϱ-ϰϯϬ-7Ϯ9ϰ ϭϭ/Ϯ/ϮϬϮϮ Page Ϯ of ϯ ELECTRONIC FILE STANDARDS DOCUMENT TYPE TYPE DESCRIPTION FILE NAME EXAMPLES A AppliĐatioŶs Ciǀil CoŶstƌuĐtioŶ Peƌŵit, Fiƌe SpƌiŶkleƌ Peƌŵit, FƌaŶĐhise Peƌŵit, Masteƌ LaŶd Use Foƌŵ, Neǁ CoŵŵeƌĐial BuildiŶg Peƌŵit, SiŶgle FaŵilLJ BuildiŶg Peƌŵit, UtilitLJ CoŶŶeĐtioŶ Peƌŵit APL Appeals All doĐuŵeŶts assoĐiated ǁith appeals. C CoƌƌespoŶdeŶĐe Letteƌ of UŶdeƌstaŶdiŶg GeologiĐ Risk, TƌaffiĐ CoŶĐuƌƌeŶĐLJ Test, All pƌojeĐt ĐoƌƌespoŶdeŶĐe suĐh as fƌoŵ the: PƌojeĐt AppliĐaŶt, PuďliĐ, Otheƌ AgeŶĐies, CitLJ ;i.e. AppliĐatioŶ AĐĐeptaŶĐe, PƌojeĐt EdžpiƌatioŶ, PƌojeĐt Hold, PƌojeĐt Off- Hold, etĐ.Ϳ CA CalĐulatioŶs DeŶsitLJ Woƌksheet, LaŶdsĐape AŶalLJsis, PaƌkiŶg AŶalLJsis, Plat CalĐulatioŶs, StƌuĐtuƌal CalĐulatioŶs CM CoŶstƌ. MitigatioŶ CoŶstƌuĐtioŶ MitigatioŶ DesĐƌiptioŶ D DeĐisioŶs PƌojeĐt DeĐisioŶ ;AdŵiŶistƌatiǀe, HeaƌiŶg EdžaŵiŶeƌ, CouŶĐilͿ ECF EŶǀiƌoŶ. CheĐklist EŶǀiƌoŶŵeŶtal CheĐklist F FiŶal FiŶal Appƌoǀed PlaŶs J JustifiĐatioŶs WƌitteŶ JustifiĐatioŶ foƌ: AdjustŵeŶt, CoŶditioŶal Use Peƌŵits ;CUPͿ, ModifiĐatioŶ, VaƌiaŶĐe L Legal DoĐuŵeŶts CCRs ;CoǀeŶaŶts, CoŶditioŶs, aŶd RestƌiĐtioŶsͿ, Bill of Sale, DeĐlaƌatioŶ of CoǀeŶaŶts, Deed of DediĐatioŶ, EaseŵeŶts, IŵpaĐt Fee Defeƌƌals, Lot CoŵďiŶatioŶs, Plat CeƌtifiĐate, Pƌoof of Plat Naŵe ReseƌǀatioŶ, Real-estate EdžĐise Tadž Foƌŵ ;REETAͿ, Title Repoƌt M MisĐellaŶeous MisĐellaŶeous MAP Maps Aeƌial PhotogƌaphLJ, Assessoƌs Map, BiŶdiŶg Site PlaŶ ;BSPͿ, BouŶdaƌLJ LiŶe AdjustŵeŶt ;BLAͿ, EdžistiŶg Neighďoƌhood Detail Map, Plat Map, Shoƌt Plat Map, Site CoŶditioŶs Map ;if sepaƌate fƌoŵ Điǀil plaŶs Topo Map,Ϳ NOA PuďliĐ NotiĐe Affidaǀits of SigŶ IŶstallatioŶ, Pƌoof of Neighďoƌhood MeetiŶg, etĐ. P PlaŶ DƌaǁiŶgs Alaƌŵ, Ciǀil CoŶstƌuĐtioŶ PlaŶs ;EdžistiŶg CoŶditioŶs, GƌadiŶg, Road, Utilities, Stƌeet LightiŶg, LaŶdsĐape, Tƌee ReteŶtioŶ, WetlaŶd MitigatioŶ, etĐ.Ϳ, Coloƌ PlaŶs, EleǀatioŶs, Flooƌ PlaŶs, IFC, LaŶdsĐape PlaŶs, PlaŶ ReduĐtioŶs, ReŶdeƌiŶgs, Site PlaŶs, Sŵall Site CSWPP PlaŶ, SuppƌessioŶ, TaŶks, Tƌee ReteŶtioŶ Map, PlaŶs IŶdepeŶdeŶt of Ciǀil CoŶstƌuĐtioŶ PlaŶs: DƌaiŶage CoŶtƌol PlaŶ, Details ;Cƌoss-seĐtioŶs, OŶ-site Floǁ CoŶtƌol, etĐ.Ϳ PN PƌojeĐt Naƌƌatiǀe PƌojeĐt Naƌƌatiǀe PRE Pƌe-AppliĐatioŶ Pƌe-AppliĐatioŶ Suďŵittal, Pƌe-AppliĐatioŶ MeetiŶg SuŵŵaƌLJ reŶtoŶǁa.goǀ/perŵitceŶter | plaŶŶiŶgcustoŵerserǀice@reŶtoŶǁa.goǀ | ϰϮϱ-ϰϯϬ-7Ϯ9ϰ ϭϭ/Ϯ/ϮϬϮϮ Page ϯ of ϯ ELECTRONIC FILE STANDARDS The folloǁiŶg aƌe edžaŵples of the aĐĐeptaďle doĐuŵeŶt tLJpes aŶd file Ŷaŵes ďased oŶ the aďoǀe taďle. Edžaŵple: [DocuŵeŶt TLJpe] _[File Naŵe] _YYMMDD _ǀ[reǀieǁ ǀersioŶ] • C_RespoŶse_Letteƌ_[Đƌeatoƌ’s Ŷaŵe oƌ ĐoŵpaŶLJ]_ϭϳϬϭϯϬ_ǀϭ • P_Ciǀil_CoŶstƌuĐtioŶ_PlaŶs_ϭϳϬϭϯϬ_ǀϭ • F_Appƌoǀed_Site_PlaŶ_ϭϳϬϭϯϬ_ǀϭ • RS_WetlaŶd_AssessŵeŶt_ϭϳϬϭϯϬ_ǀϭ Note: This haŶdout shall Ŷot ďe used as a suďstitute foƌ Đodes aŶd ƌegulatioŶs. The AppliĐaŶt is ƌespoŶsiďle foƌ ĐoŵpliaŶĐe ǁith all Đodes aŶd ƌegulatioŶs, ǁhetheƌ oƌ Ŷot desĐƌiďed iŶ this doĐuŵeŶt. DOCUMENT TYPE TYPE DESCRIPTION FILE NAME EXAMPLES RS Repoƌts/Studies BiologiĐal AssessŵeŶt/CƌitiĐal Aƌeas StudLJ, CCTV Repoƌt, DƌaiŶage AssessŵeŶt, EŶgiŶeeƌiŶg Repoƌt, Flood Hazaƌd Data, GeoteĐhŶiĐal ;SoilsͿ Repoƌt, Haďitat Data Repoƌt, SpeĐial IŶspeĐtioŶ Repoƌt ;CoŵpaĐtioŶ, StƌuĐtuƌal, etĐͿ, Stƌeaŵ/Lake StudLJ, DƌaiŶage TeĐhŶiĐal IŶfoƌŵatioŶ Repoƌt ;TIRͿ, TƌaffiĐ IŵpaĐt AŶalLJsis ;TIAͿ, TƌaffiĐ StudLJ, WetlaŶd AssessŵeŶt S SuƌetLJ DeǀiĐes BoŶd, BoŶd QuaŶtities Woƌksheet ;.džlsͿ, AssigŶŵeŶt of FuŶds, Cash Deposit ReĐeipt, Fees, LaŶdsĐape Cost Estiŵate Woƌksheet, MaiŶteŶaŶĐe aŶd DefeĐt AgƌeeŵeŶt, PuďliĐ AgeŶĐLJ AgƌeeŵeŶts SC Suďŵittal CheĐklists BuildiŶg Peƌŵit CheĐklist, CoŶstƌuĐtioŶ Peƌŵit CheĐklist, LaŶd Use CheĐklist SR Staff ReĐ. HeaƌiŶg EdžaŵiŶeƌ ;HEXͿ Repoƌt TR Tƌee Related Iteŵs ;edžĐludes plaŶsͿ Aƌďoƌist Repoƌt, Tƌee ReteŶtioŶ Woƌksheet, etĐ. W Waiǀeƌs Waiǀeƌ Foƌŵ